โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ลำดับ
ชั้นเรียน
1
- ประถมศึกษาปีที่ 6/1 EBP
2
- ประถมศึกษาปีที่ 6/2 EBP
3
- ประถมศึกษาปีที่ 6/3 IEP