โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ลำดับ
ชั้นเรียน
1
- มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 EBP
2
- มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 EBP
3
- มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 EBP
4
- มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 IEP
5
- มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 IEP
6
- มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 IEP