โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ลำดับ
ชั้นเรียน
1
- มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 MSEP
2
- มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 MSEP
3
- มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 MSEP
4
- มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 EIP
5
- มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 EIP