โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ลำดับ
ชั้นเรียน
1
- มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ศิลป์ - อังกฤษ
2
- มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ศิลป์ - อังกฤษ
3
- มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทย์ - คณิต
4
- มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 SSP