โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ลำดับ
ชั้นเรียน
1
- ประถมศึกษาปีที่ 5/1 EBP
2
- ประถมศึกษาปีที่ 5/2 EBP
3
- ประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP