WELCOME TO

ASSUMPTION COLLEGE

U B O N R A T C H A T H A N I

...
ภราดา เกรียงศักดิ์ มายอด
ผู้อำนวยการ
...

ACU ห้องเรียนออนไลน์

...

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

...

ศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามโรคระบาด COVID-19

ปฏิทินกิจกรรมวันนี้

Picture Gallery

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวในรั้ว

  Video

  สาระน่ารู้