ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับประถมศึกษา

ชั้น / ห้อง
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 4
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
-
ประถมศึกษาปีที่ 4
-
ประถมศึกษาปีที่ 5
-
ประถมศึกษาปีที่ 6
-

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น / ห้อง
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 3
-
-

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น / ห้อง
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 6
-
-
-
-