ผู้อำนวยการ อดีตถึงปัจจุบัน
 

สมัยที่ 1บาทหลวงบุบผา สลับเชื้อ ปีการศึกษา 2500-2501
ได้ตั้งโรงเรียนในบริเวณวัดโรมันคาทอลิก หมู่ 3 ถนนพรหมราช  ต. ในเมือง จ.อุบลราชธานี ชื่อโรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์  
เปิดทำการสอนตั้งแต่มัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 (นับตามระบบการศึกษาเดิม)  
เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย  
     
 สมัยที่ 2 บาทหลวงบุญเรือง ศิลาโคตร ปีการศึกษา 2502-2507
พ.ศ. 2503 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ บ้านเลขที่ 500 ถนนชยางกูร ต. ในเมือง จ.อุบลราชธานีในพื้นที่ 20 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา (อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน)  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 สมัยที่ 3 ภราดาเซราฟิน ปีการศึกษา 2508 - 2510
พ.ศ. 2508 เป็นผู้แทนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รับโอนกิจการ โรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์ จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี มาบริหาร และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์ เป็น "โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี"
พ.ศ.2508 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเฉพาะนักเรียนชาย ตั้งแต่อายุ 5 - 25 ปี
พ.ศ.2508 สร้างอาคารอัสสัมชัญ
พ.ศ.2509 ขอเพิ่มความจุนักเรียนเป็น 710 คน
เน้นภาษาอังกฤษ ท่องศัพท์ทุกวันและเน้นระเบียบวินัย
     
 สมัยที่ 4 ภราดาถวิล อุปการ ปีการศึกษา 2511- 2513
ส่งเสริมระเบียบวินัย
   
   
   
     
  สมัยที่ 5 ภราดาประพจน์ รักอารมณ์ ปีการศึกษา 2514-2516
ส่งเสริมระเบียบวินัย
ส่งเสริมด้านกีฬา
   
     
  สมัยที่ 6 ภราดาสุนัย กาญจนารัน ปีการศึกษา 2517     
ส่งเสริมเรื่องระเบียบวินัย
   
   
     
  สมัยที่ 7 ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ปีการศึกษา 2518-2519
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้นระบบสวัสดิการครู
ส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน
ส่งเสริมระเบียบวินัย
     
  สมัยที่ 8 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ปีการศึกษา 2520 -2523
พ.ศ.2520 จัดตั้งวงโยธวาธิต
จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ขออนุญาตเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิการคร
ส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน  
     
  สมัยที่ 9 ภราดาอาจิณ  เต่งตระกูล ปีการศึกษา 2524 - 2525
พ.ศ.2524 รับนักเรียนหญิง เรียนรวมกับนักเรียนชาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2525 ขออนุญาตเพิ่มความจุนักเรียนเป็น 1,522 คน
พ.ศ.2525 สร้างอาคารอาคารเซราฟิน
ส่งเสริมระเบียบวินัย
     
  สมัยที่ 10 ภราดาเลอชัย ลวสุต ปีการศึกษา 2526 - 2531
พ.ศ.2529 สร้างอาคารเซนต์แมรี
ขออนุญาตเพิ่มห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิม 2 ห้องเรียน เป็น 4 ห้องเรียน ความจุห้องละไม่เกิน 45 คน
ส่งเสริมความสามัคคีของครูในโรงเรียน
เริ่มต้นระบบการให้ครูกู้ยืมเงิน
     
  สมัยที่ 11 ภราดาทินรัตน์ คมกฤส (ปีการศึกษา 2532)
ส่งเสริมงานอภิบาล
 
 
 
  สมัยที่ 12 ภราดาชูชาติ ลิปิสุวรรณโชติ ปีการศึกษา 2533 - 2537
 
พ.ศ.2535 ขออนุญาตเปิดรับนักเรียนชายหญิงในระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ.2535 สร้างอาคารอาคารหลุยส์ มาร
พ.ศ.2536 ขออนุญาตเปิดสอนระดับอนุบาล และ เพิ่มห้องเรียนระดับอนุบาล 1 -3  เป็นระดับละ 4 ห้องเรียน
ส่งเสริมครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
 
  สมัยที่ 13 ภราดาพีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ปีการศึกษา 2538 - 2543  
พ.ศ.2539 สร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬาลวสุต
พ.ศ.2540 สร้างอาคาร อาคารบาเย
พ.ศ.2540 เปิดสอนโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น ตั้งแต่ ป.1 - ม.3 ระดับละ 1 ห้องเรียนณ อาคารบาเย
พ.ศ.2541 ปรับปรุงที่ดินหนองขอน เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและค่ายพักแรม  ลูกเสือของโรงเรียน
พ.ศ.2541 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเปิดอาคารเรียน บาเย อนุสรณ์ 40 ป
พ.ศ.2541 สร้างอาคารสัพพัญญ
พ.ศ.2542 เปิดหอพักรับนักเรียนประจำ ชาย-หญิง เริ่มแรกมีนักเรียน 25 คน ชาย 14 คน หญิง 11 คน ณ เรือนไม้
พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับมัธยมขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 10  
 พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทมัธยมขนาดกลาง  
พ.ศ.2543 ได้รับรางวัลชนะเลิศการเรียนการสอนด้านจิตพิสัย ระดับก่อน ประถมศึกษา เขตการศึกษา 1  
ส่งเสริมด้านวิชาการ  
     
  สมัยที่ 14 ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ปีการศึกษา 2544 - 2546
พ.ศ.2544 ปรับปรุงอาคารอัสสัมชัญ เป็นอาคารศูนย์ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนชื่อ ภาษาอังกฤษ เข้มข้น เป็น English Bilingual Program (EBP)
พ.ศ.2544 ปรับปรุงอาคารมงฟอร์ต เป็นหอพักนักเรียนประจำชาย-หญิง ชื่อหอพักมงฟอร์ต
พ.ศ.2544 สร้างอาคารเซนต์จอห์น
พ.ศ.2544 แบ่งประเภทบุคลากรออกเป็น 3 ประเภท คือ ครู ครูเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2545 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับมัธยมขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 10
พ.ศ.2546 ปรับปรุงอาคารหลุยส์ มารีและสร้างวงเวียนรูปปั้นแม่พระหน้าอาคาร
พ.ศ.2546 เปิดรับเด็กระดับบริบาล  
พ.ศ.2546 ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดทุกห้องเรียน  
พ.ศ.2546 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา  
พ.ศ.2547 วงโยธวาทิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ค . ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมาร  
พ.ศ.2547 สร้างอาคารเซนต์คาเบรียล ปรับปรุงห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต ฮอลล์  
ส่งเสริมด้านบริหารจัดการ บริหารอาคารสถานที่ การเงิน เทคโนโลยี และกีฬา  
ส่งเสริมครูให้มีผลงาน  
   
  สมัยที่ 15 ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ ปีการศึกษา 2547 - ปัจจุบัน  
พ.ศ.2547 จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 พ.ศ.2547 ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ( ใบอนุญาตเลขที่ อบ 98/2547)
พ.ศ.2548 วงโยธวาทิตได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ค . ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ.2548 ขออนุญาตเพิ่มห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากเดิม 4 ห้องเรียนเป็น 5 ห้องเรียน
พ.ศ.2548 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 3,127 คน
พ.ศ.2548 เปิดแผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและขยายการเปิดสอนโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น ( EBP.) ชั้น อ.1- อ.3
พ.ศ. 2548 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าทั้งโรงเรียน
พ.ศ. 2548 ปรับปรุงอาคารอำนวยการ อาคารเซราฟิน อาคารบาเย อาคารเซนต์จอห์น อาคารเซนต์โจเซฟ ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียน รั้วด้านข้าง และเสาธง  
พ.ศ.2548 จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  
พ.ศ.2548 จัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนา  หอพัก และกองทุนก่อสร้าง  
พ.ศ.2548 สร้างศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการและอุทยานการเรียนรู้  
พ.ศ.2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็น องค์ประธานเปิดอาคารเรียนเซนต์คาเบรียล เนื่องในโอกาสฉลองโรงเรียนครบ 48 ปี และพระราชทานนามห้องสมุดสิรินธร  
พ.ศ.2548 ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอนด้วย โปรแกรมSchool Web-based Information System  (SWIS)  
ส่งเสริมด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ระเบียบวินัย  
ส่งเสริมด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ขวัญกำลังใจและสวัสดิการของบุคลากร  
ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เชิญผู้ปกครองและศิษย์เก่าเข้าร่วมในการจัดการศึกษา  
พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  
จัดตั้งศูนย์อัจฉริยภาพการเรียนรู้  
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ห้อง IE) สอนโดยครูต่างชาติ  
นำระบบประชุมทางไกล Video Conference มาใช้ในโรงเรียน  
ปรับปรุงอาคารเซราฟิน  อาคารอนุบาล  โรงอาหาร ห้องวิชาการ  ห้องกิจการนักเรียน  
ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน  บริเวณลานหน้าโรงเรียน  
เฉลิมฉลอง ครบรอบ  50  ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (งานมหกรรมวิชาการ ครบ 50ปี ก่อตั้งโรงเรียน )  
ส่งเสริมด้านวิชาการ  กีฬา  ดนตรี  ระเบียบวินัย  
ส่งเสริมด้านการพัฒนาวิชาชีพครู  ขวัญกำลังใจ  และสวัสดิการของบุคลากร  
ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา  
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เชิญผู้ปกครองและศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
   
  สมัยที่ 16 ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์   ปีการศึกษา 2553 - 2555
ส่งเสริมระเบียบวินัย
ส่งเสริมด้านการพัฒนาวิชาชีพครู  ขวัญกำลังใจ  และสวัสดิการของบุคลากร
ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปี  2555
   
  สมัยที่ 17 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์   ปีการศึกษา 2556 - 2561
พ.ศ.2556 ปรับปรุงห้องรับประทานอาหารนักเรียนแผนกอนุบาล
พ.ศ.2556 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นแผนกอนุบาล
พ.ศ.2556 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นลานจามจุรี
พ.ศ.2556 จัดทำสนามเครื่องเล่นออกกำลังกายลานจามจุรี
พ.ศ.2556 ติดตั้งระบบสำนักงานอัตโนมัติ E-Office
พ.ศ.2556 จัดซื้อเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ  
พ.ศ.2556 จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน  
พ.ศ.2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนเซราฟิน และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียน เนื่องในโอกาสฉลองโรงเรียนครบ 55 ปี  
พ.ศ.2556 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โดยความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเฉิงตู (Chengdu University ) และโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักเรียน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  
พ.ศ.2556 ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ( ACU VOCATIONAL TRAINING CENTRE)  
พ.ศ.2556 รื้อถอนอาคารสำนักผู้อำนวยการ อาคารอัสสัมชัญ และอาคารสัพพัญญู เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่  
พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  
พ.ศ.2557 ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
พ.ศ.2557 จัดทำโครงการผ่าป่าการศึกษา สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
พ.ศ.2557 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
พ.ศ.2557 ติดตั้ง Projector ในห้องเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ทุกห้อง  
พ.ศ.2557 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โดยความร่วมมือทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC ) และโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท International Programs MBA- MM ORGANIZATION DEVELOPMENT PROFESSIONAL CERTIFICATE  
พ.ศ.2557 เข้า ร่วม “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง” ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิลสครีมชอร์  
พ.ศ.2558 เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ BIC (Business Incubation Center)  
พ.ศ.2558 จัดซื้อ iPad จำนวน 50 เครื่อง เพื่อจัดทำห้อง iPad Lab  
พ.ศ.2558   ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  
พ.ศ.2559   ลงนามความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET)   ระดับประถมศึกษา    
 
  สมัยที่ 18 ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ    ปีการศึกษา 2562 - ปัจจุบัน
   
   
   
     
 
 
 

Assumption College Ubonratchathani : 500 Chayangkool Rd., Ubonratchathani 34000, Thailand....
Tel. (0)-4528-4444 Tel.(0)-8372-91843 Fax. (0)-4531-3440

website : http://www.acu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/ACU2508