ประวัติ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 

 สังฆมณฑลอุบลราชธานี ได้ก่อตั้ง “โรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2500  ณวัดโรมันคาทอลิก  หมู่ 3  ถนนพรหมราช  ต.ในเมือง เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดทำการสอน ตั้งแต่มัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6(ตามหลักสูตรพุทธศักราช2498)  เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย โดยมี บาทหลวงบุบผา  สลับเชื้อเป็นผู้อำนวยการท่านแรกต่อมาในปี พ.ศ. 2503  บาทหลวงบุญเรือง  ศิลาโคตร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่านที่สอง ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 500 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี   ภายในพื้นที่  20 ไร่  2  งาน 4  ตารางวา(อันเป็นสถานที่ตั้งของ โรงเรียน ปัจจุบัน)ต่อมาในปีการศึกษา  2508 พระสังฆราชเกลาดิอุส บาเยมุขนายกสังฆมณฑลอุบลราชธานีได้มอบกิจการโรงเรียนให้คณะภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาบริหารและ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น" โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี" ในปี พ.ศ. 2508 โดยมีภราดารุ่นแรก  4  ท่านมาบริหารประกอบด้วยภราดาเซราฟินเป็นอธิการ  ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ภราดาสมบูรณ์  มังคลานนท และภราดาอารมณ์  พูนโภคผล

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ส่งคณะภราดาเข้ามาบริหาร โรงเรียนและสืบสานงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน อบรมสั่งสอนเยาวชน ให้มี ความรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติ   

ลำดับอธิการตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

  บาทหลวงบุบผา สลับเชื้อ 2500 - 2501
  บาทหลวงบุญเรือง  ศิลาโคตร 2502 - 2507
  ภราดาเซราฟิน    2508 - 2510
  ภราดาถวิล    อุปการ 2511 - 2513
  ภราดาประพจน์ รักอารมณ์ 2514 - 2516
  ภราดาสุนัย  กาญจนารัณย์   2517
  ภราดาชุมพล ดีสุดจิต 2518 - 2519
  ภราดาสุรสิทธิ์   สุขชัย   2520 - 2523
  ภราดาอาจิณ   เต่งตระกูล 2524- 2525
  ภราดาเลอชัย ลวสุต 2526 - 2531
  ภราดาทินรัตน์ คมกฤส    2532 - 2533
  ภราดาชูชาติ ลิปิสุวรรณโชติ 2533 - 2537
  ภราดาพีระนันท์    นัมคณิสรณ์   2538 - 2543
  ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล 2544 - 2546
  ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ 2547 - 2552
  ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ 2553 - 2555
  ภราดาประวัติ  สุทธินนท์ 2556 - 2561
  ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ 2562 - ปัจจุบัน

รายนามคณะภราดาที่มาร่วมบริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

  ภราดาชุมพล ดีสุดจิต  
  ภราดาสมบูรณ์ มังคลานนท์  
  ภราดาอารมณ์ พูนโภค  
  ภราดากมล กิจสวัสดิ์  
  ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ  
  ภราดาสุนันท์  โยธารักษ์  
  ภราดามานิต สุขีวัฒน์  
  ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา  
  ภราดาจรัล อุดมสุข  
  ภราดาประยูร วงค์เล็ก  
  ภราดาอุเทน บัวสมบูรณ์  
  ภราดาทองดี ตันฑ์สุวงษ์  
  ภราดาทินกร นามกร ครูใหญ่  
  ภราดาวีระศักดิ์ สารธิยากุล  
  ภราดาอารีย์ ดีศรี  
  ภราดาพรเทพ นามกร  
  ภราดาเศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์  
  ภราดาอดิศักดิ์ เสมอพิทักษ์  
  ภราดาประวัติ ทองอินทร์  
  ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์  
  ภราดามณฑล ประทุมราช  
  ภราดาวิหาร ศรีหาพล  
  ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ  
  ภราดาสมพร คงวิมล  
  ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์  
  ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา  
  ภราดาทินกร บุญสว่าง  
  ภราดากุลชาติ จันทะโชโต  
  ภราศิริชัย ผังรักษ์  
  ภราดาศราวุธ ยุชมภู  
  ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน  
  ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์  
 
 
 
 

Assumption College Ubonratchathani : 500 Chayangkool Rd., Ubonratchathani 34000, Thailand....
Tel. (0)-4528-4444 Tel.(0)-8372-91843 Fax. (0)-4531-3440

website : http://www.acu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/ACU2508