เศรษฐกิจพอเพียง
หน้าแรก วิดิโอ คลังรูปภาพ ติดต่อ
การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

ความพอดีด้านจิตใจ
- ต้องเข้มแข็ง สามารถพึงตนเองได้
- มีจิตสำนึกที่ดี
- เอื้ออาทร ประนีประนอม
- นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
ความพอดีด้านสังคม
- ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- รู้รักสามัคคี
- สร้างความเข้มแข้งให้ครอบครัวและชุมชน
ความพอดีด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
        - รู้จักใช้และจัดการอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ
- เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างสูงสุด
ความพอดีด้านเทคโนโลยี
- รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม
- พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน
- ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มา
ความพอดีด้านเศรษฐกิจ
- เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร
- พออยู่ พอกินสมควรตามอัตภาพ และฐานะของต

 

 

 

 

ลิ้งค์ เพื่อการศึกษา
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


 

contact us:สุภัคญดาพร กงแก้ว และ ธีราทร สายแวว โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
tel:065-253-4775 id line:065-235-4775 และ 098-359-4166
face book:suphakyadaporn and Fortune saiwaew
ที่อยู่:เลขที่ 500 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000