Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6
หน่วยงาน :งานปกครอง
โครงการ :งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา
    2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
    3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเองและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นม.6

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. นักเรียนเกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จะจบชั้น ม.6
   2. 2.นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
เชิงปริมาณ
   1. 1. นักเรียน ชั้น ม.6 จำนวน 191 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน BSG
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 16 ก.พ. 2552  1. ประชุมคณะกรรมการ
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
 3. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความภูมิใจ เมื่อจบในระดับสูงสุดของโรงเรียน
 เตรียมงานและความพร้อม ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากร เพื่อให้ความร้กับนักเรียนและการสร้างเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสถาบัน รักความเจริญก้าวหน้า ใฝ่รู้เรียน 16 ก.พ. 2552  1. เตรียมงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการโครงการ (7)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ธราดล    เดชรัตน์  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  ประจวบ    ทองอ้ม  กรรมการ
 มาสเตอร์  สมยศ    โกลี  กรรมการ
         กรรมการ
 มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง  กรรมการ
 มิส  รติรัตน์    ช่วงโชติ  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นักเรียน ม.6/1-5 191 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนคณะวิทยากร 1 *** ***
2    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
3    ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
4    ดอกไม้กลัดหน้าอก 15 *** ***
5    อาหารว่าง 1 *** ***
6    ค่าจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 1 *** ***
7    ปกและเกียรติบัตร 200 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
การจัดเก็บเงินสำหรับการเข้าร่วมโครงการควรจัดเก็บรวมกับค่าธรรมการเรียนเพื่อความสะดวก

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 164,069 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 60,075 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 164,069 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 60,075 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  รติรัตน์    ช่วงโชติ
ผู้จัดทำ : มิส  รติรัตน์    ช่วงโชติ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ